google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

ตารางวัคซีนและราคาวัคซีน

อัปเดตเมื่อ 28 เม.ย. 2563

💉วัคซีนสำหรับเด็ก💉 👼🏻การรับวัคซีน คือ การสร้างเกาะป้องกันให้ร่างกายทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย🦠 เพื่อเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันและความแข็งแรง ให้กับลูกน้อย ซึ่งแบ่งเป็น "วัคซีนพื้นฐาน"และวัคซีนทางเลือกที่สามารถให้เพิ่มเติมเพื่อป้องกันโรค ...................................................................... ..................................................................................... ♥️#วัคซีนเด็กแรกเกิด# - วัคซีนบีซีจี - วัคซีนตับอีกเสบบี ราคา 320฿ ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 2 เดือน # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี วัคซีนฮิป และโปลิโอ ชนิดกิน ครั้งที่1 (แบบปกติ อาจมีไข้) ราคา 880฿ หรือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ ตับอักเสบบี วัคซีนฮิป และ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 1(รวม6โรคแบบไม่มีไข้) ราคา 1600 ฿ - วัคซีนโรต้า ครั้งที่ 1 Rotarix ราคา 1000 ฿,Rotateq ราคา 860 ฿ - วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 1 ( IPD ) Synflorix 10 สายพันธุ์ ราคา 1800 ฿ Prevnar 13 สายพันธุ์ ราคา 2500 ฿ ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 4 เดือน # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-วัคซีนฮิป และโปลิโอชนิดกิน ครั้งที่ 2 (แบบปกติ อาจมีไข้)ราคา880 ฿ หรือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์- วัคซีนฮิป และ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 2 (รวม5โรคแบบไม่มีไข้) ราคา 1400 ฿ - วัคซีนโรต้า ครั้งที่ 2 - วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 2 ( IPD ) ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 6 เดือน # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์-ตับอักเสบบี วัคซีนฮิป และโปลิโอ ชนิดกิน ครั้งที่ 3 (แบบปกติ อาจมีไข้)ราคา 880 ฿ หรือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ ตับอักเสบบี วัคซีนฮิป และ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ครั้งที่ 3 (รวม6โรคแบบไม่มีไข้)ราคา 1600 ฿ - วัคซีนโรต้า ครั้งที่ 3 (ถ้าใช้Rotateq) - วัคซีนนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 3 ( IPD ) -วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ใช้ได้ในเด็กอายุมากกว่า 6 เดือน (โดยถ้าเริ่มให้ ในเด็กอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่ไม่เคยฉีด หรือ เคยเป็นไข้หวัดใหญ่ มาก่อน ในครั้งแรกของชีวิต ต้องให้2ครั้ง ห่างกัน1เดือน ป้องกันได้ 1 ปี ฉีดปีไหนป้องกันเฉพาะปีนั้น เนื่องจาก ไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อที่มีการเปลี่ยนสายพันธุ์ไปทุกๆปี ราคา 600 ฿ ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 9-12 เดือน # - วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 1 ราคา 560 ฿ ( แนะนำอายุ 1ปี จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่า) - วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (แนะนำอายุ9เดือน) CDJEVAX ราคา 580 ฿ IMOJEV ราคา 680 ฿ ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 12-18 เดือน # - วัคซีนอีสุกอีใส ครั้งที่ 1 Varilrixราคา 1380 ฿ - วัคซีนตับอักเสบเอ ปัจจุบันในประเทศไทยมี2ชนิด คือ 1 .แบบเชื้อตัวเป็นที่ทำให้อ่อนกำลังลง (ฉีด 1 เข็ม ป้องกันได้ตลอดชีวิต)ราคา 1000 ฿ 2.แบบเชื้อตาย (ฉีด 2 เข็มห่างกัน 6 เดือน) ราคาเข็มละ 980 ฿ -วัคซีนนิวโมคอคคัชชนิดคอนจูเกต ครั้งที่ 4 ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 18 เดือน # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และโปลิโอ ชนิดหยอด กระตุ้น 1 หรือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ และโปลิโอชนิดฉีด(รวม4โรคแบบไม่มีไข้) กระตุ้น 1 ราคา 1380 ฿ ..................... #วัคซีน 1 ปีครึ่ง 18 เดือน # - วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม ครั้งที่ 2 คำแนะนำล่าสุดเข็ม 2 ให้เลื่อนขึ้น จาก 2 ปี 6 เดือน เป็น 1 ปี 6 เดือน เนื่องจากต้องการกำจัดโรคหัดให้หมดไปจากประเทศไทย ........................................................................................................................................... ♥️#วัคซีน 1 ปี 9 เดือน# วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี เข็ม 2 ................................................................................... ♥️#วัคซีน 4-6 ขวบ # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ และโปลิโอชนิดหยอด กระตุ้น 2 หรือ - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด (รวม4โรคแบบไม่มีไข้)กระตุ้น 2 ราคา 880 ฿ - วัคซีนอีสุกอีใส ครั้งที่ 2 ราคา 1380 ฿ ..................................................................................... ♥️#วัคซีน 11-12 ปี # - วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก หรือ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์ วัคซีน ราคา 880 ฿ ...................................... 🔶วัคซีนไข้เลือดออก ฉีดในเด็กหรือผู้ใหญ่ อายุระหว่าง 9-45 ปี โดยฉีดในผู้ที่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อน จึงมีประโยชน์ ในการป้องกันความรุนแรงของโรค (ถ้ายังไม่เคยเป็น ควร เจาะเลือดดูว่ามีภูมิคุ้มกันหรือไม่ ถ้ามีจึงฉีด) ฉีดใต้ผิวหนัง ห่างกัน 6 เดือน จำนวน 3 เข็ม ราคาเข็มละ 3000 ฿ ........................................ 🔷วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในเด็กอายุ 9-14 ปี ที่เริ่มฉีดเข็มแรก ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน ถ้าเริ่มฉีดในอายุที่มากขึ้น ให้ฉีด 3 ครั้ง 0, 1 และ 6 เดือน Cervarix 2 สายพันธุ์ราคา 2200 ฿ Gardiasil 4 สายพันธุ์ราคา 2480 ฿ .......................................... 🔶วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น ฉีดในเด็กที่เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ Europe USA เป็นต้น ราคา 3000 ฿ ............................................ 🔵วัคซีนทางเลือก -วัคซีน นิวโมคอคคัสชนิด conjugate( IPD ) ปัจจุบันประเทศไทยมี 2 ชนิด คือ Prevnar 13 สายพันธุ์ ราคา 2500 ฿ Synflorix 10 สายพันธุ์ ราคา 1800 ฿ -วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 600 ฿ -วัคซีน อีสุกอีใส ราคา 1380 ฿ -วัคซีน ตับอักเสบ เอ (Live attenuated vaccine)ราคา1000 ฿ (Killed vaccine) ราคา 980 ฿ -วัคซีน ไข้เลือดออก ราคา 3000 ฿ -วัคซีน ไข้กาฬหลังแอ่น ราคา 3000 ฿ -วัคซีน บาดทะยัก ราคา 160 ฿ -วัค พิษสุนัขบ้า verorab ราคา 640 ฿ -วัคซีน งูสวัด ราคา 4900 ฿

คลิหมอศิริวรรณ รังสิต

ดู 105,519 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page