google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

🧡Alexithymia🧡

No words for emotion ,Emotional Blindness 😶เป็นความผิดปกติในการแยกอารมณ์ความรู้สึกชนิดต่างๆ ไม่เข้าใจว่า สาเหตุของอารมณ์ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่สามารถแสดงอารมณ์ ไม่สามารถอธิบายอารมณ์ของตัวเองได้ ไม่สามารถเข้าใจอารมณ์ สีหน้า การแสดงออกของผู้อื่น 💥มีโรคนี้จริงๆนะคะ สัมพันธ์กับโรค ทำร้ายตัวเองที่ไม่รุนแรงถึงฆ่าตัวตาย NSSI และกลุมโรค Autistic Cr Scientific American