google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

โรค Dyslexia


💥Dyslexia💥 คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า dyslexia คืออะไร บางคนอาจรู้ว่า คนที่มีชื่อเสียง เช่น ดาราภาพยนตร์ Tom Cruise และนักร้องพุ่มพวง ดวงจันทร์ มีอาการหรือเป็นโรคนี้ 💟Dyslexia คือความบกพร่องในการอ่านและการเขียน จัดเป็นความผิดปกติด้านการเรียนรู้ (Learning Disorder) ประเภทหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุจากความผิดปกติของสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ ทำให้ผู้ที่เป็น มีปัญหาในการอ่าน การเขียน แม้แต่การแปลภาษาหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนคนทั่วไป ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ถึง 10% ของประชากร 📔จากงานวิจัยพบว่า ผู้ที่มีอาการมักมีความผิดปกติเกี่ยวกับการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลด้านภาษา ขณะอ่านหนังสือจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองตัวหนังสือ มองเห็นตัวอักษรสลับตำแหน่งไปมาทำให้ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือเรียนรู้ได้ ส่งผลให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน จนอาจทำให้ครูและพ่อแม่คิดว่าเรียนหนังสือไม่เก่ง ความคิดเห็นเชิงลบนี้ มีส่วนผลักดันให้เด็กเหล่านี้มีพฤติกรรมต่อต้าน ไม่ชอบเรียน หรือเกเร เป็นต้น 🎗อาการของความบกพร่องในการเรียนรู้🎗 โดยทั่วไปแล้ว อาการของ Dyslexia สังเกตได้ยากเมื่อเด็กยังไม่ได้เข้าเรียน แต่จะเห็นความผิดปกติชัดขึ้นเมื่อเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น ผู้ที่มีภาวะนี้จะแสดงอาการแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงวัย ดังนี้ 👶วัยก่อนเข้าเรียน แม้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีภาวะ Dyslexia มักไม่แสดงอาการชัดเจนจนกว่าจะเริ่มเข้าเรียนหนังสือ แต่บางรายอาจมีอาการที่สังเกตได้ดังต่อไปนี้  พูดช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน  มีปัญหาด้านการพูด เช่น ออกเสียงคำที่มีหลายพยางค์ไม่ได้ เป็นต้น  มีปัญหาเกี่ยวกับการจำตัวอักษร ตัวเลข และสี  สะกดคำไม่ได้ เรียนรู้คำใหม่ได้ช้า  ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเล่นเสียงสัมผัสของกลอนหรือเพลง 👧วัยเริ่มเข้าเรียน เด็กจะเริ่มมีอาการของภาวะนี้ให้เห็นชัดเจนขึ้น โดยอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านและเขียนหนังสือ ดังนี้  มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนรู้และจดจำชื่อหรือเสียงของตัวอักษร  มีปัญหาในการแยกความแตกต่างของรูปคำและเสียงตัวอักษร  มีปัญหาด้านการจดจำลำดับของสิ่งต่าง ๆ  มีพัฒนาการด้านการสะกดคำและอ่านหนังสือที่ช้ากว่าปกติ  อ่านออกเสียงคำที่ไม่คุ้นเคยไม่ได้  ไม่สามารถเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  เขียนตัวอักษรหรือตัวเลขผิด เช่น เขียนเลข 6 เป็นเลข 9 เป็นต้น 👩‍🦱วัยรุ่นและผู้ใหญ่ เด็กวัยรุ่นและผู้ใหญ่ที่ประสบภาวะนี้มักมีอาการไม่ต่างจากเด็กวัยอื่น อาการที่พบได้ มีดังนี้  อ่านและเขียนหนังสือช้า ทำให้ทำงานที่ต้องใช้ทักษะการอ่านและการเขียนเสร็จช้ากว่าปกติ  สรุปใจความสำคัญของเรื่องต่าง ๆ ไม่ค่อยได้ หรือเรียบเรียงงานเขียนได้ไม่ดี  มีปัญหาเรื่องการสะกดคำ  ออกเสียงชื่อหรือคำต่าง ๆ ผิด  ไม่ค่อยเข้าใจมุกที่มีการเล่นคำหรือความหมายของสำนวนต่าง ๆ  มีปัญหาในการเรียนภาษาต่างประเทศ  มีปัญหาด้านการจดจำหรือการคำนวณ 🙄พ่อแม่ควรหมั่นสังเกตบุตรหลานว่ามีอาการของภาวะ Dyslexia หรือไม่ หากสงสัยว่าเด็กประสบภาวะนี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาวิธีรักษา เพราะหากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างถูกต้อง เด็กจะมีปัญหาดังกล่าวไปจนโต 🚩สาเหตุของความบกพร่องในการเรียนรู้🚩 ปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุของภาวะ Dyslexia อย่างชัดเจน แต่มีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดทางพันธุกรรม โดยผู้ที่ประสบภาวะนี้อาจได้รับยีนบางตัวมาจากพ่อแม่ ซึ่งส่งผลต่อสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาและการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดภาวะ Dyslexia ได้ ดังนี้  บุคคลในครอบครัวมีภาวะ Dyslexia หรือมีปัญหาด้านการเรียนรู้อื่น ๆ  เด็กที่คลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักตัวแรกเกิดต่ำกว่าปกติ  การได้รับยา สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ รวมถึงการเกิดภาวะติดเชื้อของมารดาที่อาจส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของทารกในครรภ์ 🛑การให้ความสนับสนุนเด็กที่เป็น Dyslexia🛑 ถ้าลูกของคุณเป็น Dyslexia เขาอาจต้องการการสนับสนุนด้านการเรียนแบบพิเศษจากโรงเรียนของเขา หากได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม เด็กก็จะสามารถไปโรงเรียนเรียนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ Cr.สุทัศน์ ยกส้าน ราชบัณฑิต นักวิทยาศาสตร์ และ นักวิจัยดีเด่น Pobpad, brain and life

คลินิกหมอศิริวรรณ รังสิต 02 9965172

ID : 1162641159201016422 Link : https://line.me/R/home/public/post?id=zzw3699l&postId=1162641159201016422

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

GRIT

Comments


bottom of page