google-site-verification: google49d119a0868d58ef.html
top of page

โรคติดเชื้อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตจากเชื้อ Human Metapneumovirus (hMPV)

💥
💦เชื้อ Human Metapneumovirus (hMPV) : เป็นไวรัสที่มียีโนมแบบ negative single-stranded RNA จัดอยู่ในู family Paramyxoviridae, Genus Metapneumovirus

ซึ่งอยู่ในกลุ่มเดยวกับ Human respiratory syncytial virus (RSV)

🔴ระบาดวิทยา : จากรายงานในต่างประเทศ พบอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 10 ในผู้ป่วยเด็ก

ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลันและระบาดในช่วงฤดูหนาว💢สําหรับในประเทศไทยพบไดร้อยละ 3-5 ในเด็กที่ ป่วยเป็นหลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน

ประเทศไทย ลักษณะการระบาดของเชื้อ hMPV คลายคลึงกับเชื้อ RSV

พบมากในช่วง ปลายฤดูฝน ต่อ ฤดูหนาว💥เชื้อ hMPV ถ้าติดร่วมกับเชื้อตัวอื่น (co-infection) อาจทำให้ อาการของโรครุนแรงเพิ่มขึ้น🟣พยาธิกำเนิดและพยาธิสภาพ🟣ระยะฟักตั วของโรคประมาณ 3-5 วัน และผู้ป่วย สามารถแพร่เืชี้อได้ นาน 1-2 สัปดาห์ หลังจาก

แสดงอาการเชื้ออาจไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการ คล้ายไข้หว้ดจนไปถึงอาการรุนแรง หลอดลมฝอยอักเสบเฉียบพลัน หรือปอดบวมอาการหอบหืดคล้าย RSVตรวจพบ wheezing หลอดลมเกร็งตัว ร้อยละ 25.7🟢การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ Throat swab, Nasopharyngeal swab, Nasal swab🟡การรักษาและป้องกัน เป็นการรักษาประคับประคองตามอาการ

หน่วยไวรัสระบบทางเดินหายใจ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์🏥คลินิกมีบริการตรวจเชื้อ hMPV พร้อม ไข้หวัดใหญ่ A ,B และ RSV

จากสารคัดหลั่งด้านหลังโพรงจมูก ในราคา 580 บาท

ดู 161 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page